Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Five Star Verrassingsreizen B.V., gevestigd te Doetinchem.
 
ALGEMEEN
1.                   Definities
 
1.1.           Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de navolgende begrippen in deze Algemene Voorwaarden de erna vermelde betekenis (en hebben grammaticale vervoegingen van deze begrippen een corresponderende betekenis):
 
                  Algemene Voorwaarden                                     Deze algemene voorwaarden
Five Star Verrassingsreizen B.V.                  Five Star Verrassingsreizen B.V. gevestigd te Doetinchem
                  Overmacht                                                              Abnormale en onvoorzienbare
omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden
                  Partij of Partijen        Betekent ieder van Five Star Verrassingsreizen B.V. en Reiziger
individueel of gezamenlijk
                  Reisovereenkomst                                                De overeenkomst als bedoeld in artikel
7:500 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek
                  Reiziger              De wederpartij van Five Star Verrassingsreizen B.V., dan wel degene
te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, dan wel degene aan wie, overeenkomstig artikel 7:506
Burgerlijk Wetboek de rechtsverhouding tot
Five Star Verrassingsreizen B.V. is overgedragen
                  Wij, we, ons, onze etc.                  Five Star Verrassingsreizen B.V.
                  U, Uw, Uzelf etc.                                                    De Reiziger
 
 
 
 
 
2.                   Toepassingsbereik
 
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Reisovereenkomsten die Five Star Verrassingsreizen B.V. sluit met een of meer Reizigers.
 
2.2.           Duidelijkheidshalve: Five Star Verrassingsreizen B.V. handelt mede onder de handelsnaam Five Star Verrassingsreizen, Five Star Caribbean, Five Star Air. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook toepasselijk op Reisovereenkomsten die Five Star Verrassingsreizen B.V. onder deze handelsnamen met Reizigers sluit.
 
2.3.           Deze Algemene Voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op andere overeenkomsten die Five Star Verrassingsreizen B.V. sluit, zoals accommodatie, autoverhuur en dergelijke.
 
DE WERKZAAMHEDEN VAN Five Star Verrassingsreizen B.V.
3.    Algemene informatie van Five Star Verrassingsreizen B.V.
 
3.1.           Five Star Verrassingsreizen B.V. zal U voor het sluiten van de Reisovereenkomst bekend maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn.
 
3.2.           Five Star Verrassingsreizen B.V. kan aan het sluiten van een Reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat U een reisverzekering sluit en wij kunnen U vragen dat aan te tonen.
 
3.3.           Five Star Verrassingsreizen B.V. draagt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt daarom ook geen aansprakelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
 
3.4.           De gegevens die wij op onze Internetsites en/of in andere publicaties vermelden over de aangeboden reis maken deel uit van de overeenkomst, tenzij anders aangegeven.
 
3.5.           Wij zullen U, uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst, de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. U bent zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen, zoals met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen. Tijdig voor vertrek dient U na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen is veranderd.
 
3.6.           Zodra de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij ons bekend is, zullen wij U daarvan op de hoogte stellen, maar in ieder geval uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de reisbescheiden. De vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis vermelden wij ook daarin.
Tijden zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen, Five Star Verrassingsreizen B.V. is hiervoor niet aansprakelijk.
 
4.   Totstandkoming, bevestiging en mogelijkheden herroeping van de reis
 
4.1.           De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van Five Star Verrassingsreizen B.V. inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden.
Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de Reiziger zo spoedig mogelijk een reserveringsbevestiging en/of een factuur. De hoofdboeker dient minimaal 18 jaar te zijn.
 
4.2.           Na de totstandkoming van de overeenkomst kunt U geen gebruik meer maken van het wettelijke herroepingsrecht. Dit recht is door de wetgever uitgesloten voor Reisovereenkomsten (artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek).
 
4.3.           Wij zullen U in de reserveringsbevestiging aangeven op welk tijdstip en op welke wijze wij de reisbescheiden (zoals gegevens voor het (online) inchecken bij de luchtvaartmaatschappij, hotelvouchers e.d.) aan de Reiziger ter beschikking zal stellen.
 
4.4.           Indien U op het door ons in de reserveringsbevestiging meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk veertien (14) dagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, dient U dit onverwijld (dat wil zeggen: zonder enige, aan U toerekenbare, vertraging) aan ons mee te delen.
 
4.5.           Five Star Verrassingsreizen kan de Reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn schriftelijk (waaronder uitdrukkelijk ook verstaan: op het door U aan ons kenbaar gemaakte emailadres) opzeggen, in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers.
 
4.6.           Ieder aanbod van Five Star Verrassingsreizen B.V. is vrijblijvend en kan door ons, ook nog na Uw aanvaarding van ons aanbod en onze eventuele bevestiging, worden herroepen. Zo’n herroeping, met vermelding van onze redenen daarvoor, zullen wij U zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na middernacht van de dag waarop U ons aanbod heeft aanvaard meedelen. Heeft U ons aanbod in het weekend aanvaard (dat wil zeggen na donderdagavond middernacht) dan begint de hiervoor bedoelde termijn op zondagavond om middernacht. Als wij ons aanbod herroepen zullen wij U onverwijld eventueel betaalde gelden terugbetalen.
 
4.7.           Als ons aanbod kennelijke fouten en/of vergissingen bevat binden deze ons niet. Kennelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die voor de gemiddelde Reiziger op het eerste gezicht kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
 
5.  Wijzigingen in de reis door Five Star Verrassingsreizen B.V.
 
5.1.           Wij mogen de Reisovereenkomst wijzigen wegens gewichtige omstandigheden, die wij U dan onverwijld zullen meedelen. U kunt een dergelijke wijziging afwijzen.
 
5.2.           Wij mogen de Reisovereenkomst ook wijzigen op een wezenlijk punt wegens gewichtige omstandigheden, die wij U dan onverwijld zullen meedelen. U kunt deze wijziging afwijzen.
 
5.3.           Tot 14 dagen voor aanvang van de reis mogen wij de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten, met inbegrip van brandstofkosten, of de verschuldigde belastingen en heffingen. In dat geval zullen wij aangeven aan op welke wijze de verhoging is berekend. U kunt deze wijziging afwijzen.
 
5.4.          Als u een wijziging afwijst, zoals bedoeld in voorgaande leden 1 tot en met 3 kunnen wij de
Reisovereenkomst opzeggen. U heeft dan, in geval van een afwijzing als bedoeld in lid 2 en 3, geen recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of een evenredig deel daarvan.
 
5.5.           Indien de oorzaak van de wijziging aan ons kan worden toegerekend, zijn wij, met inachtneming van het hierna in artikel 16 bepaalde, aansprakelijk voor Uw hieruit voortvloeiende vermogensschade en derving van reisgenot.
Indien de oorzaak van de wijziging aan de Reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voor ons voortvloeiende schade voor Uw rekening.
Indien de oorzaak van de wijziging is te wijten aan Overmacht, dragen Partijen ieder hun eigen schade.
 
UW RECHTEN ALS REIZIGER
 
6.                   Indeplaatsstelling
 
6.1.           De Reiziger kan aan Five Star Verrassingsreizen B.V. verzoeken zich te laten vervangen door een andere persoon. Aan een dergelijk verzoek kan in beginsel worden gehonoreerd als voldaan is aan de volgende voorwaarden:
 
De andere persoon voldoet aan alle aan de Reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en  het verzoek, dat mede de in artikel 4 bedoelde informatie dient te bevatten, wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;  en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling; en  de kosten gemoeid met het verzoek zijn aan ons voldaan.
Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zullen wij dat, onder opgaaf van redenen, aan de Reiziger die het verzoek deed meedelen.
 
6.2.           Een verzoek als bedoeld in lid 1 dient te worden ingediend per e-mail aan: info@fivestarverrassingsreizen.nl
 
6.3.           Een verzoek als bedoeld in lid 1 is nimmer kosteloos: zowel Five Star Verrassingsreizen B.V.  als de door ons ingeschakelde dienstverleners (zoals accommodatieverschaffers en
luchtvaartmaatschappijen) berekenen kosten voor een dergelijk verzoek. Wij zullen deze kosten zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek meedelen. Wij zullen het verzoek  in ieder geval niet eerder honoreren, dan nadat deze kosten aan ons zijn voldaan.
 
6.4.          Degene die de Reisovereenkomst is aangegaan én de overdragende Reiziger én degene die
de overdragende Reiziger vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Five Star Verrassingsreizen B.V. voor de betaling van (het nog verschuldigde gedeelte van) de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
 
7.                   Hulp en bijstand
 
7.1.           Al naar gelang de omstandigheden zijn wij verplicht U hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die U op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
Als de oorzaak daarvan echter aan U is toe te rekenen zijn wij alleen tot hulp en bijstand
verplicht voor zover dat redelijkerwijs van ons kan worden gevergd en komen bovendien de kosten van die hulp en bijstand voor Uw rekening.
 
8.                   Opzegging door de Reiziger
 
8.1.           U kunt de Reisovereenkomst opzeggen. Indien U dat doet wegens een aan U toe te rekenen omstandigheid, bent U verplicht om aan Five Star Verrassingsreizen B.V. de schade te vergoeden die wij ten gevolge van de opzegging lijden. Deze schadevergoeding (annuleringskosten) wordt hierbij gefixeerd op éénmaal de reissom.
 
9.                   Klachten en klachttermijn
 
Klachten tijdens de reis
 
9.1.           Indien U klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient U deze ter plaatse zo spoedig mogelijk te melden, zodat een oplossing kan worden gevonden.
Daartoe dient U zich in eerste instantie te melden bij de betrokken dienstverlener (accommodatieverschaffer, luchtvaartmaatschappij etc.).
 
9.2.           Indien de ter plaatse betrokken dienstverlener de klacht niet verhelpt en de klacht afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, dient U de klacht in ieder geval onverwijld (dat wil zeggen: zonder enige, aan U toerekenbare, vertraging) te melden bij Five Star Verrassingsreizen B.V., door middel van het daartoe in de reserverings- en/of boekingsbevestiging door ons verstrekt noodtelefoonnummer.
 
9.3.           Indien U niet aan de meldingsplicht van de klacht op de door Five Star Verrassingsreizen B.V. aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener of Five Star Verrassingsreizen B.V. daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan Uw eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.
 
Klachten na de reis, andere klachten
 
9.4.           Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet U deze zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na afloop van de reis (dan wel de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, bij ons per e-mail (op het adres business@fivestarverrassingsreizen.nl) indienen.
 
9.5.           Als Uw klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, moet U deze zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen nadat U bekend bent geworden met de feiten waarop Uw klacht betrekking heeft, bij ons per e-mail (op het adres business@fivestarverrassingsreizen.nl) indienen.
 
9.6.           Indien U de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij het niet tijdig indien het gevolg is van Overmacht.
 
9.7.          Five Star Verrassingsreizen B.V. zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een    inhoudelijke reactie geven.
 
9.8.  We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar business@fivestarverrassingsreizen.nl
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 
UW VERPLICHTINGEN ALS REIZIGER
 
10.        Naleven aanwijzingen Five Star Verrassingsreizen B.V.
 
10.1.         U bent verplicht tot naleving van alle aanwijzingen die door of namens ons worden gegeven en U bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Uw gedragingen.
 
11.       Zorgdragen voor deugdelijke en juiste communicatie
 
11.1.         De communicatie tussen U en Five Star Verrassingsreizen B.V. (waaronder toezending van de reisbescheiden) verloopt vrijwel uitsluitend via telefoon en elektronische middelen (internet en e-mail). U moet zich daarbij realiseren dat het voor ons onmogelijk is om te controleren of de door U verstrekte contactgegevens juist zijn.
 
11.2.         Het is daarom van doorslaggevend belang dat U ons in ieder geval Uw juiste mobiele telefoonnummer en juiste e-mailadres opgeeft, waarop U ook daadwerkelijk voor ons bereikbaar bent. Ook moet U ons onverwijld informeren over wijzigingen in Uw contactgegevens.
 
11.3.         U bent er verantwoordelijk voor dat het door U voor communicatie met ons opgegeven emailaccount deugdelijk werkt en in staat is de door ons verzonden e-mails te ontvangen (en onze e-mails bijvoorbeeld niet in het SPAM-filter van uw e-mailaccount terechtkomen).
 
11.4.         Ook bent U er verantwoordelijk voor dat U bij het maken van Uw reservering de juiste en volledige namen, geboortedata etc.  van alle Reizigers opgeeft in het daartoe bestemde formulier op onze website.
Indien u foutieve informatie doorgeeft kan de luchtvaartmaatschappij u weigeren, hiervoor zijn wij niet aansprakelijk.
11.5.       U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de maximaal toegestane bagage, indien u grotere of zwaardere bagage meeneemt dan is toegestaan rekent de airline hiervoor extra kosten, hiervoor zijn wij niet aansprakelijk.
 
11.6.         De gevolgen van het niet naleven van de verplichtingen in dit artikel komen uitdrukkelijk voor Uw rekening en risico.
11.7.            Contact per E-Mail (E-Mail verkeer) en telefonisch contact welke word opgenomen voor training & kwaliteitsdoeleinden mogen niet zonder toestemming van u als reiziger en ons als verkopende partij worden gepubliceerd / geopenbaard zonder schriftelijke toestemming van beide partijen.
 
12.                Informatieverschaffing
 
12.1.         U dient ons op tijd voor het sluiten van de overeenkomst alle informatie over Uzelf en de eventuele door U aangemelde andere Reizigers op te geven, die van belang kan zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
 
12.2.         Als er voor U en/of de andere Reizigers bijzondere omstandigheden met betrekking tot lichamelijke en/of geestelijke toestand gelden, die van belang zouden kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis (denk daarbij bijvoorbeeld aan mobiliteitsbeperkingen en dergelijke), dan dient U ons daarover voor het aangaan van de overeenkomst te informeren. Diezelfde informatieplicht geldt als de hoedanigheid of de samenstelling van de groep Reizigers van belang zou kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.
 
12.3.         Wij behouden ons het recht voor om, indien U ons niet of onvoldoende informeert, de betreffende Reiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uit te sluiten. Alle kosten die hieruit voortkomen worden aan U in rekening gebracht.
 
12.4.         Five Star Verrassingsreizen B.V. communiceert enkel via E-Mail en Telefoon.
Toezeggingen via social media, Facebook, Twitter, Instagram en Whats-App zijn niet bindend, hieruit voortvloeiende schade is niet toe te rekenen aan Five Star Verrassingsreizen B.V.
 
12.5.      Wanneer op verzoek van de klant een pakketreis word gewijzigd (bijv. andere luchtvaartmaatschappij i.v.m. betere vluchttijden) kan Five Star Verrassingsreizen B.V. kosten berekenen. Wanneer de klant het verzoek doet tot een wijziging vervalt de pakketreis garantie.
12.6. Five Star Verrassingsreizen B.V. dient mede als boekingsplatform voor losse vliegtickets, Five Star Verrassingsreizen B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortkomt uit onze partner.
Bij klachten / wijzigingen / annuleringen / terugbetalingen dient de klant zich te wenden tot de betreffende luchtvaartmaatschappij.
 
13.                Informatie inwinnen
 
13.1.     Indien U, nadat U de bestelling op onze website heeft voltooid, niet binnen vijftien minuten van ons per e-mail een reserveringsbevestiging heeft ontvangen, dient U dit onverwijld (dat
wil zeggen: zonder enige, aan u toerekenbare, vertraging) aan ons mee te delen.
 
13.2.         Indien U op het door ons in de reserveringsbevestiging meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk veertien (14) dagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, dient U dit onverwijld (dat wil zeggen: zonder enige, aan u toerekenbare, vertraging) aan ons mee te delen.
 
13.3.         Iedere Reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek (van zowel de heen- als de terugreis) bij de luchtvaartmaatschappij de actuele vertrektijden te controleren.
 
14.                Geen hinder en overlast veroorzaken
 
14.1.         De Reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Five Star Verrassingsreizen B.V. van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Five Star Verrassingsreizen B.V. in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Reiziger.
 
15.                Betaling
 
15.1.         De Reiziger die niet op het door Five Star Verrassingsreizen B.V. voor de betreffende betaling vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim.
 
15.2.         Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de Reiziger aangemaand door of namens Five Star Verrassingsreizen B.V. en wordt de Reiziger een termijn gesteld van 5 werkdagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringskosten, als bedoeld in artikel 9 verrekend.
 
15.3.         De Reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is de Reiziger de buitengerechtelijke incassokosten genoemd in lid 4 van dit artikel verschuldigd indien het verschuldigde bedrag niet is betaald binnen 14 dagen nadat bij de Reiziger een aanmaningsbrief is bezorgd.
 
15.4.         De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2.500,– (met een minimum van € 40,–); 10% over de daaropvolgende € 2.500,–; 5% over de volgende  € 5.000,– en 1 % over het meerdere. Five Star Verrassingsreizen B.V. kan ten voordele van de Reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 
15.5.        Wanneer u een reservering maakt op een niet boekbare reisdatum (Vliegticket & Verrassingsreis) word er per persoon 15,- in rekening gebracht door de airline, deze kosten worden niet vergoed.
 
15.6.       De betaaltermijn voor Vliegtickets / Pakketreizen met een totaalbedrag tot 1000,- is 3 werkdagen, binnen deze termijn dient 100% betaald te worden.
De Betaaltermijn voor Vliegtickets / Pakketreizen vanaf 1000,- is minimaal 50% binnen 3 werkdagen.
Uiterlijk 8 weken voor vertrek dient 100% van de reissom op onze rekening te zijn bijgeschreven.
15.7. Indien u een veiling wint bij Ticketveiling.nl of Social Deal heeft u enkel recht op de gewonnen reis, u betaald zelf op onze website de boekingskosten, kosten voor het calamiteitenfonds en eventuele extra bijgeboekte opties.
15.8. Indien u een veiling wint bij vakantieveilingen.nl dekt deze de retourvlucht voor 2 personen inclusief boekingskosten & calamiteitenfonds, waardebonnen uitgegeven na 20-4-2021 dekken ook de wettelijke verplichte vliegtaks.
Extra kosten voor bijvoorbeeld stoelvoorkeur, extra bagage, stedengids betaald u rechtstreeks op ons eigen platform, deze kosten zijn niet inbegrepen.
Het combineren van meerdere waardebonnen op 1 reservering is niet toegestaan.
 
OVERIGE BEPALINGEN
 
16.       Aansprakelijkheid van Five Star Verrassingsreizen B.V.
 
16.1.         Onze aansprakelijkheid voor schade die de Reiziger lijdt, is beperkt tot maximaal een tegoedbon van 500,- , tenzij wij de in de Reisovereenkomst begrepen diensten zelf verlenen of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Five Star Verrassingsreizen B.V.
 
16.2.         De hiervoor in lid 1 bedoelde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger.
Indien echter op een in de Reisovereenkomst begrepen dienst een verdrag van toepassing
is, kan Five Star Verrassingsreizen B.V. zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
 
16.3.                      Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die ons kan worden toegerekend,
verplicht ons mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
 
17.                Verjaring, toepasselijk recht, geschilbeslechting
 
17.1.     Alle vorderingsrechten van de Reiziger verjaren één maand na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum).
 
17.2.         Op de gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 
17.3.         Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter.
 
18.            Garantieregeling
 
18.1. Garantieregeling STO Garant Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Five Star Verrassingsreizen B.V. gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
 
Bij elk (reis)aanbod van Five Star Verrassingsreizen B.V. wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
 
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Five Star Verrassingsreizen B.V. , maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Five Star Verrassingsreizen B.V. niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.
 
18.2. Wanneer u kiest voor een online betaling word automatisch uw betaling verricht aan de juiste ontvanger, wanneer dit een pakketreis betreft ontvangt de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow) de betaling, indien dit niet het geval is zal Five Star Verrassingsreizen B.V. de betaling ontvangen.
 
19.                Diversen
 
19.1.         Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen met u alsdan in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 
19.2.         Deze Algemene Voorwaarden kunnen in meerdere talen zijn opgesteld. De Nederlandse tekst is steeds beslissend en altijd leidend bij de uitleg van de hierin opgenomen bepalingen.
 
19.3.         Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Tijdens het boekingsproces zal altijd de meest recente versie van deze algemene voorwaarden ter beschikking worden gesteld om te downloaden.
 
19.4.         Indien u een waardebon heeft gekocht via Vakantie Veilingen, Ticketveiling of Social Deal bent u zelf verantwoordelijk voor tijdig gebruik, Five Star Verrassingsreizen B.V. vergoed geen kosten welke u betaald heeft voor de aanschaf van de waardebon.
Wij zijn niet aansprakelijk indien u uw waardebon niet gebruikt / laat verlopen.
U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor tijdig gebruik van de waardebon.
Wanneer uw waardebon verloopt, vervalt het recht van gebruik van het gewonnen arrangement.
 
19.6.         Groepen van 10 personen of meer hebben 48 uur bedenktijd, dit betekend dat zei vanaf het moment van boeken de boeking binnen 48 uur kosteloos kunnen annuleren, dit is niet mogelijk voor boekingen met 9 personen of minder.
Reserveringen t/m 9 personen gaan rechtstreeks door naar onze partner waardoor kosteloos annuleren helaas niet mogelijk is.
 
19.7.        Time To Momo reisgidsen kunnen enkel geretourneerd worden in de originele verpakking          en tevens in ongebruikte staat.
Wanneer u de gids retour stuurt, terwijl deze gebruikt is draait u zelf op voor de kosten van de gids en de kosten om de gids wederom aan u te retourneren.
Retourneren is mogelijk binnen 14 dagen na aankoop.
 
19.8.      Five Star Verrassingsreizen wijn kan enkel geretourneerd worden zolang de verpakking (fles) ongeopend is, retourneren is mogelijk binnen 14 dagen na aankoop
Wanneer u de wijn retour stuurt dient u deze verzekerd retour te sturen, indien er onderweg schade ontstaat en de zending is niet verzekerd, bent u zelf aansprakelijk voor de schade.
 
19.9. Waardebonnen uitgegeven door Vakantie Veilingen, Ticketveiling of Social Deal kunnen niet worden verlengd.

-Waardebonnen van Vakantie Veilingen hebben een geldigheid van 1 jaar.
-Waardebonnen van Ticketveiling hebben een geldigheid van 6 maanden.
-Waardebonnen van Social Deal hebben een geldigheid voor een vooraf bekende periode.
Indien uw waardebon van Vakantie Veilingen een kortere geldigheid heeft kunt u een verzoek indienen om uw waardebon te verlengen.
Dit verzoek kunt u mailen aan: info@fivestarverrassingsreizen.nl, wij zullen uw verzoek binnen 5 werkdagen in behandeling nemen.
Na het verlengen ontvangt u een e-mail ter bevestiging, deze dient als bewijs van de verlenging.
U kunt reizen buiten de geldigheidsduur van uw waardebon
Waardebonnen kunnen NIET worden verlengd indien deze verlopen zijn of wanneer deze standaard 1 jaar geldig zijn.
Wanneer uw waardebon verloopt, vervalt het recht van gebruik van het gewonnen arrangement.
19.10. Diensten en/of producten welke zijn aangeschaft met een waardebon van een extern platform kunnen niet gratis worden geannuleerd / gewijzigd hiervoor kunt u bij het gekozen product / dienst een extra service voor afsluiten welke dit mogelijk maakt.
Hierop geldt één uitzondering, dit is wanneer uw vlucht volledig is geannuleerd als gevolg van het Corona Virus.
19.11. Reisadviezen vanuit de overheid zijn niet rechtsgeldig om kosteloos een vliegticket te annuleren / wijzigen / te vergoeden.
Enkel bij pakketreizen word uw reis vergoed bij een oranje / rood reisadvies.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
close

🕶 Ontspan!

Leg je voeten omhoog en laat ons het harde werk voor je doen. Meld je aan om onze beste deals rechtstreeks in je inbox te ontvangen.

We zullen je nooit spam sturen of je e-mailadres delen.
Lees meer in ons privacybeleid.