Algemene voorwaarden van Five Star Verrassingsreizen B.V., gevestigd te Doetinchem per 01-01-2024

ALGEMEEN

1.                   Definities

1.1.           Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden de erna vermelde betekenis (en hebben grammaticale vervoegingen van deze begrippen een corresponderende betekenis):

Algemene voorwaarden                              Deze algemene voorwaarden

Five Star Verrassingsreizen B.V.                   Five Star Verrassingsreizen B.V. gevestigd te Doetinchem

Overmacht 

Abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden

Partij of Partijen                                           Betekent ieder van Five Star Verrassingsreizen B.V. en Reiziger

individueel of gezamenlijk

Reisovereenkomst                                        De overeenkomst als bedoeld in artikel 7:500 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek

Reiziger                                                       

De wederpartij van Five Star Verrassingsreizen B.V., dan wel degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, dan wel degene aan wie, overeenkomstig artikel 7:506 Burgerlijk Wetboek de rechtsverhouding tot Five Star Verrassingsreizen B.V. is overgedragen

Wij, we, ons, onze etc.                                  Five Star Verrassingsreizen B.V.

U, Uw, Uzelf etc.                                            De Reiziger

2.                   Toepassingsbereik

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Reisovereenkomsten die Five Star Verrassingsreizen B.V. sluit met een of meer Reizigers.

2.2.           Duidelijkheidshalve: Five Star Verrassingsreizen B.V. handelt mede onder de handelsnaam Five Star Verrassingsreizen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook toepasselijk op Reisovereenkomsten die Five Star Verrassingsreizen B.V. onder deze handelsnamen met Reizigers sluit.

2.3.           Deze Algemene Voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op andere overeenkomsten die Five Star Verrassingsreizen B.V. sluit, zoals accommodatie, autoverhuur en dergelijke.

DE WERKZAAMHEDEN VAN: Five Star Verrassingsreizen B.V.

3.    Algemene informatie van Five Star Verrassingsreizen B.V.

3.1.           Five Star Verrassingsreizen B.V. zal U voor het sluiten van de Reisovereenkomst bekend maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn.

3.2.           Five Star Verrassingsreizen B.V. stelt aan het sluiten van een Reisovereenkomst de voorwaarde dat U in het bezit bent van een reisverzekering of deze afsluit voor aanvang van de reis.

3.3.           Five Star Verrassingsreizen B.V. draagt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt daarom ook geen aansprakelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

3.4.           De gegevens die wij op onze Internetsites en/of in andere publicaties vermelden over de aangeboden reis maken deel uit van de overeenkomst, tenzij anders aangegeven.

3.5.           Wij zullen U, uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst, de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. U bent zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen, zoals met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen. Tijdig voor vertrek dient U na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen is veranderd.

3.6.           Zodra de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij ons bekend is, zullen wij U daarvan op de hoogte stellen, maar in ieder geval uiterlijk bij het ter beschikking stellen van de reisbescheiden. De vertrek- en aankomsttijden van vervoersonderdelen van de reis vermelden wij ook daarin.
Tijden zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen, Five Star Verrassingsreizen B.V. is hiervoor niet aansprakelijk.

4.   Totstandkoming, bevestiging en mogelijkheden herroeping van de reis

4.1.           De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van Five Star Verrassingsreizen B.V. inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden.
Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de Reiziger zo spoedig mogelijk een reserveringsbevestiging en/of een factuur. De hoofdboeker dient minimaal 18 jaar te zijn.

4.2.           Na de totstandkoming van de overeenkomst kunt U geen gebruik meer maken van het wettelijke herroepingsrecht. Dit recht is door de wetgever uitgesloten voor Reisovereenkomsten (artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek).

4.3.           Wij zullen U in de reserveringsbevestiging aangeven op welk tijdstip en op welke wijze wij de reisbescheiden (zoals gegevens voor het (online) inchecken bij de luchtvaartmaatschappij, hotelvouchers e.d.) aan de Reiziger ter beschikking zullen stellen.

4.4.           Indien U op het door ons in de reserveringsbevestiging meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk zeven (7) dagen voor vertrek (van de eerst opgegeven reisdata) nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, dient U dit onverwijld (dat wil zeggen: zonder enige, aan U toerekenbare, vertraging) aan ons mee te delen.

4.5.           Five Star Verrassingsreizen kan de Reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn schriftelijk (waaronder uitdrukkelijk ook verstaan: op het door U aan ons kenbaar gemaakte emailadres) opzeggen, in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers.

4.6.           Ieder aanbod van Five Star Verrassingsreizen B.V. is vrijblijvend en kan door ons, ook nog na Uw aanvaarding van ons aanbod en onze eventuele bevestiging, worden herroepen. Zo’n herroeping, met vermelding van onze redenen daarvoor, zullen wij U zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na middernacht van de dag waarop U ons aanbod heeft aanvaard meedelen. Heeft U ons aanbod in het weekend aanvaard (dat wil zeggen na donderdagavond middernacht) dan begint de hiervoor bedoelde termijn op zondagavond om middernacht. Als wij ons aanbod herroepen zullen wij U onverwijld eventueel betaalde gelden terugbetalen.

4.7.           Als ons aanbod kennelijke fouten en/of vergissingen bevat binden deze ons niet. Kennelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die voor de gemiddelde Reiziger op het eerste gezicht kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

5.  Wijzigingen in de reis door Five Star Verrassingsreizen B.V.

5.1.           Wij mogen de Reisovereenkomst wijzigen wegens gewichtige omstandigheden, die wij U dan onverwijld zullen meedelen. U kunt een dergelijke wijziging afwijzen.

5.2.           Tot 14 dagen voor aanvang van de reis mogen wij de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten, met inbegrip van brandstofkosten, of de verschuldigde belastingen en heffingen. In dat geval zullen wij aangeven aan op welke wijze de verhoging is berekend. U kunt deze wijziging afwijzen.

5.3.          Als u een wijziging afwijst, zoals bedoeld in voorgaande leden 1 tot en met 3 kunnen wij de Reisovereenkomst opzeggen. U heeft dan, in geval van een afwijzing als bedoeld in lid 1 en 2, recht op teruggave van de reissom. U kunt geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

5.4.           Indien de oorzaak van de wijziging aan ons kan worden toegerekend, zijn wij, met inachtneming van het hierna in artikel 16 bepaalde, aansprakelijk voor Uw hieruit voortvloeiende vermogensschade en derving van reisgenot.
Indien de oorzaak van de wijziging aan de Reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voor ons voortvloeiende schade voor Uw rekening.
Indien de oorzaak van de wijziging is te wijten aan Overmacht, dragen Partijen ieder hun eigen schade.

UW RECHTEN ALS REIZIGER

6.                   Indeplaatsstelling

6.1.           De Reiziger kan aan Five Star Verrassingsreizen B.V. verzoeken zich te laten vervangen door een andere persoon. Aan een dergelijk verzoek kan in beginsel worden gehonoreerd als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 De andere persoon voldoet aan alle aan de Reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en  het verzoek, dat mede de in artikel 4 bedoelde informatie dient te bevatten, wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;  en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling; en  de kosten gemoeid met het verzoek zijn aan ons voldaan.
Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zullen wij dat, onder opgaaf van redenen, aan de reiziger die het verzoek deed meedelen.

6.2.           Een verzoek als bedoeld in lid 1 dient te worden ingediend per e-mail aan: info@fivestarverrassingsreizen.nl

6.3.           Een verzoek als bedoeld in lid 1 is nimmer kosteloos: zowel Five Star Verrassingsreizen B.V.  als de door ons ingeschakelde dienstverleners (zoals accommodatieverschaffers en luchtvaartmaatschappijen) berekenen kosten voor een dergelijk verzoek. Wij zullen deze kosten zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek meedelen. Wij zullen het verzoek  in ieder geval niet eerder honoreren, dan nadat deze kosten aan ons zijn voldaan.

6.4.          Degene die de Reisovereenkomst is aangegaan én de overdragende Reiziger én degene die de overdragende Reiziger vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Five Star Verrassingsreizen B.V. voor de betaling van (het nog verschuldigde gedeelte van) de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

7.                   Hulp en bijstand

7.1.           Al naar gelang de omstandigheden zijn wij verplicht U hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die U op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
Als de oorzaak daarvan echter aan U is toe te rekenen zijn wij alleen tot hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van ons kan worden gevergd en komen bovendien de kosten van die hulp en bijstand voor Uw rekening.

8.                   Opzegging door de Reiziger

8.1.           U kunt de Reisovereenkomst opzeggen. Indien U dat doet wegens een aan U toe te rekenen omstandigheid, bent U verplicht om aan Five Star Verrassingsreizen B.V. de schade te vergoeden die wij ten gevolge van de opzegging lijden. Deze schadevergoeding (annuleringskosten) wordt hierbij gefixeerd op éénmaal de reissom.

9.                   Klachten en klachttermijn

Klachten tijdens de reis

9.1.           Indien U klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient U deze ter plaatse zo spoedig mogelijk te melden, zodat een oplossing kan worden gevonden.
Daartoe dient U zich in eerste instantie te melden bij de betrokken dienstverlener (accommodatieverschaffer, luchtvaartmaatschappij etc.).

9.2.           Indien de ter plaatse betrokken dienstverlener de klacht niet verhelpt en de klacht afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, dient U de klacht in ieder geval onverwijld (dat wil zeggen: zonder enige, aan U toerekenbare, vertraging) te melden bij Five Star Verrassingsreizen B.V., door middel van het daartoe in de reserverings- en/of boekingsbevestiging door ons verstrekt noodtelefoonnummer.

9.3.           Indien U niet aan de meldingsplicht van de klacht op de door Five Star Verrassingsreizen B.V. aangegeven wijze heeft voldaan en de dienstverlener of Five Star Verrassingsreizen B.V. daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan Uw eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.
Five Star Verrassingsreizen is niet aansprakelijk voor wijzigingen in vluchttijden of annuleringen vanuit de luchtvaartmaatschappij, de luchtvaartmaatschappij draagt hiervoor zelf de volledige verantwoordelijkheid.

Klachten na de reis, andere klachten

9.4.           Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet U deze zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na afloop van de reis (dan wel de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, bij ons per e-mail (op het adres business@fivestarverrassingsreizen.nl) indienen.

9.5.           Als Uw klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, moet U deze zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen nadat U bekend bent geworden met de feiten waarop Uw klacht betrekking heeft, bij ons per e-mail (op het adres business@fivestarverrassingsreizen.nl) indienen.

9.6.           Indien U de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij het niet tijdig indien het gevolg is van Overmacht.

9.7.          Five Star Verrassingsreizen B.V. zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

9.8.  We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@fivestarverrassingsreizen.nl

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

9.9. Mocht achteraf blijken dat uw klacht ongegrond is dan mogen wij de aan u uitbetaalde vergoeding terug vorderen, dit bedrag dient u binnen 3 werkdagen terug te storten naar ons.
Betalingen aan u tijdens een noodsituatie dienen ervoor u een veiling onderkomen te bieden, wij zullen achteraf controleren of elke betaling terecht is.

UW VERPLICHTINGEN ALS REIZIGER

10.        Naleven aanwijzingen Five Star Verrassingsreizen B.V.

10.1.         U bent verplicht tot naleving van alle aanwijzingen die door of namens ons worden gegeven en U bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Uw gedragingen.

11.       Zorgdragen voor deugdelijke en juiste communicatie

11.1.         De communicatie tussen U en Five Star Verrassingsreizen B.V. (waaronder toezending van de reisbescheiden) verloopt vrijwel uitsluitend via telefoon en elektronische middelen (internet en e-mail). U moet zich daarbij realiseren dat het voor ons onmogelijk is om te controleren of de door U verstrekte contactgegevens juist zijn.

11.2.         Het is daarom van doorslaggevend belang dat U ons in ieder geval uw juiste mobiele telefoonnummer en juiste e-mailadres opgeeft, waarop U ook daadwerkelijk voor ons bereikbaar bent. Ook moet U ons onverwijld informeren over wijzigingen in Uw contactgegevens.

11.3.         U bent er verantwoordelijk voor dat het door U voor communicatie met ons opgegeven emailaccount deugdelijk werkt en in staat is de door ons verzonden e-mails te ontvangen (en onze e-mails bijvoorbeeld niet in het SPAM-filter van uw e-mailaccount terechtkomen).

11.4.         Ook bent U er verantwoordelijk voor dat U bij het maken van Uw reservering de juiste en volledige namen, geboortedata etc.  van alle Reizigers opgeeft in het daartoe bestemde formulier op onze website.
Indien u foutieve informatie doorgeeft kan de luchtvaartmaatschappij u weigeren, hiervoor zijn wij niet aansprakelijk.

11.5.       U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van de maximaal toegestane bagage, indien u grotere of zwaardere bagage meeneemt dan is toegestaan rekent de airline hiervoor extra kosten, hiervoor zijn wij niet aansprakelijk.

11.6.         De gevolgen van het niet naleven van de verplichtingen in dit artikel komen uitdrukkelijk voor Uw rekening en risico.

11.7.            Contact per E-Mail (E-Mail verkeer) en telefonisch contact welke word opgenomen voor training & kwaliteitsdoeleinden mogen niet zonder toestemming van u als reiziger en ons als verkopende partij worden gepubliceerd en / of geopenbaard zonder schriftelijke toestemming van beide partijen.

12.                Informatieverschaffing

12.1.         U dient ons op tijd voor het sluiten van de overeenkomst alle informatie over Uzelf en de eventuele door U aangemelde andere Reizigers op te geven, die van belang kan zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

12.2.         Als er voor U en/of de andere Reizigers bijzondere omstandigheden met betrekking tot lichamelijke en/of geestelijke toestand gelden, die van belang zouden kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis (denk daarbij bijvoorbeeld aan mobiliteitsbeperkingen en dergelijke), dan dient U ons daarover voor het aangaan van de overeenkomst te informeren. Diezelfde informatieplicht geldt als de hoedanigheid of de samenstelling van de groep Reizigers van belang zou kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.

12.3.         Wij behouden ons het recht voor om, indien U ons niet of onvoldoende informeert, de betreffende Reiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uit te sluiten. Alle kosten die hieruit voortkomen worden aan U in rekening gebracht.

12.4.         Five Star Verrassingsreizen B.V. communiceert enkel via E-Mail en Telefoon.
Toezeggingen via social media, Facebook, Twitter, Instagram en Whats-App zijn niet bindend, hieruit voortvloeiende schade is niet toe te rekenen aan Five Star Verrassingsreizen B.V.

12.5. Five Star Verrassingsreizen B.V. fungeert als tussenpersoon voor losse vliegtickets, Five Star Verrassingsreizen B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortkomt uit onze partner.
Bij klachten / wijzigingen / annuleringen / terugbetalingen dient de klant zich te wenden tot de betreffende luchtvaartmaatschappij.

 12.6. Wilt u een wijziging doorvoeren in uw arrangement dan dient u dit kenbaar te maken bij Five Star Verrassingsreizen, hieraan zijn kosten verbonden.

13.                Informatie inwinnen

13.1.     Indien U, nadat U de bestelling op onze website heeft voltooid, niet binnen vijftien minuten van ons per e-mail een reserveringsbevestiging heeft ontvangen, dient U dit onverwijld (dat

wil zeggen: zonder enige, aan u toerekenbare, vertraging) aan ons mee te delen.

13.2.         Indien U op het door ons in de reserveringsbevestiging meegedeelde tijdstip (bij verrassingsreizen binnen 30 dagen) , doch uiterlijk zeven (7) dagen voor vertrek of 1e opgegeven vertrekdatum nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, dient U dit onverwijld (dat wil zeggen: zonder enige, aan u toerekenbare, vertraging) aan ons mee te delen.

13.3.         Iedere Reiziger dient uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek (van zowel de heen- als de terugreis) bij de luchtvaartmaatschappij de actuele vertrektijden te controleren, deze kunnen zijn gewijzigd na uitgifte van het reisdocument. Five Star Verrassingsreizen is niet aansprakelijk voor wijzigingen in vluchttijden of annuleringen vanuit de luchtvaartmaatschappij, de luchtvaartmaatschappij draagt hiervoor zelf de volledige verantwoordelijkheid.

13.4.  Indien u zich niet aan bovenstaande termijnen houdt vervalt het recht op compensatie, Five Star Verrassingsreizen B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade wegens nalatig handelen.

14.                Geen hinder en overlast veroorzaken

14.1.         De Reiziger die zodanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Five Star Verrassingsreizen B.V. van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Five Star Verrassingsreizen B.V. in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Reiziger.

15.                Betaling

15.1.         De Reiziger die niet op het door Five Star Verrassingsreizen B.V. voor de betreffende betaling vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim.

15.2.         Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de Reiziger aangemaand door of namens Five Star Verrassingsreizen B.V. en wordt de Reiziger een termijn gesteld van 5 werkdagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringskosten, als bedoeld in artikel 9 verrekend.

15.3.         De Reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is de Reiziger de buitengerechtelijke incassokosten genoemd in lid 4 van dit artikel verschuldigd indien het verschuldigde bedrag niet is betaald binnen 5 werkdagen nadat bij de Reiziger een aanmaningsbrief is bezorgd.

15.4.         De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2.500,– (met een minimum van € 40,–); 10% over de daaropvolgende € 2.500,–; 5% over de volgende  € 5.000,– en 1 % over het meerdere. Five Star Verrassingsreizen B.V. kan ten voordele van de Reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

15.5.       De betaaltermijn voor Vliegtickets / Accommodaties / Pakketreizen met een totaalbedrag tot 1000,- is 3 dagen, binnen deze termijn dient 100% betaald te worden.
De Betaaltermijn voor Vliegtickets / Accommodaties / Pakketreizen vanaf 1000,- is minimaal 50% binnen 3 dagen.
Uiterlijk 8 weken voor vertrek dient 100% van de reissom op onze rekening te zijn bijgeschreven.
De betaalopties & termijnen kunnen verschillen per arrangement en worden bij het afrekenen aan u getoond.

15.6. Indien de betaling voor een groepsreis niet tijdig heeft plaatsgevonden behoudt Five Star Verrassingsreizen om het prijsverschil aan de klant door te berekenen. De klant is verplicht deze te voldoen binnen de nieuw te stellen termijn. Indien deze kosten niet worden betaald geldt het annuleringsbeleid uit deze algemene voorwaarden.

15.7. Indien u een waardebon heeft voor een verrassingsreis betaalt u zelf op onze website de boekingskosten (35,- p.b.) & eventuele extra bijgeboekte opties.

15.8. Indien u een waardebon heeft voor een retourvlucht voor 2 personen dan dekt deze de retourvlucht voor 2 personen, vanaf 01/01/2023 dekken waardebonnen ook de vliegtaks t.w.v. 26,50,- per reiziger, een eventueel tariefverschil in de vliegtaks dient bijbetaald te worden.
U betaald zelf op onze website de kosten voor het garantiefonds, Calamiteitenfonds & eventuele extra bijgeboekte opties.
Het combineren van meerdere waardebonnen op 1 reservering is niet mogelijk.

15.9. Indien u besluit geen gebruik te maken van de geboekte reis bent u verplicht dit voor aanvang van de reis aan ons te melden via info@fivestarverrassingsreizen.nl

15.10. Indien u geen 3 vertrekdata wenst op te geven kunt u tegen betaling van 50,- per vertrekdata maximaal 2 vertrekdata uitsluiten, hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen, u ontvangt hiervan een factuur welke u binnen 3 werkdagen dient te voldoen.

15.11.  U bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens (zoals vermeld op ID of Paspoort.) Wanneer onjuiste gegevens worden verstrekt,               brengt de airline hoge kosten in rekening om de namen aan te wijzigen of komt uw reservering te vervallen, afkortingen en / of enkel voorletters zijn niet toegestaan.

15.12. Waardebonnen zijn niet restitueerbaar, ook niet bij een annulering. Indien uw reservering 3x (of vaker) is geannuleerd kunt u restitutie aanvragen bij het platform waar u de waardebon heeft aangekocht. Five Star Verrassingsreizen krijgt waardebonnen pas uitbetaald nadat de reis heeft plaatsgevonden.
Een schemawijziging vanuit de airline telt hierin niet mee.

15.13. Voor alle reizen geboekt met een waardebon (pakketreizen en losse tickets) kan een toeslag gelden. Deze staat vermeld bij het gekozen arrangement en varieert tussen de 25,- en 250,- per boeking. (afhankelijk van de reisperiode)

15.14. Bij de voucher retourvlucht stad / regio naar keuze kunt u kiezen uit een van de 6 vaste routes, de retourvlucht verrassingsbestemming & retourvlucht Zuid-Europa zijn ook te boeken echter enkel met een toeslag. Deze toeslag bedraagt minimaal 25,- en maximaal 250,- per boeking.

15.15. Five Star Verrassingsreizen B.V. behoud zich het recht zelf een kortingsactie op te zetten op bestaande arrangementen, hierbij vergoed uw waardebon het arrangement zoals omschreven. Eventuele overwaarde welke ontstaat door een korting op het arrangement is niet inwisselbaar voor extra opties of toeslagen. (waardebonnen kunnen niet worden ingeleverd i.c.m. andere kortingsacties)

15.16. En overwaarde op een waardebon (mogelijk door een eerdere annulering) is terug te vragen zolang de waardebon ongebruikt is. heeft u met de waardebon een nieuwe reservering gemaakt? Dan is dit niet meer mogelijk.

15.17. Waardebonnen voor een retourvlucht kunnen worden gerestitueerd wanneer er via Five Star Verrassingsreizen een pakketreis wordt afgenomen, u ontvangt dan het bedrag retour wat wij vanuit de aanbieder van de waardebon ontvangen.
Waardebonnen voor een verrassingsreis kunnen hiervoor niet worden ingezet.

15.18 Waardebonnen dienen tijdens het maken van de reservering gelijk te worden toegepast, zodra u de reservering heeft afgerond en de betaling heeft voldaan is het niet meer mogelijk een waardebon toe te passen of later te laten verrekenen.

OVERIGE BEPALINGEN

16.       Aansprakelijkheid van Five Star Verrassingsreizen B.V.

16.1.         Onze aansprakelijkheid voor schade die de Reiziger lijdt, is beperkt tot maximaal een tegoedbon van 250,- , tenzij wij de in de Reisovereenkomst begrepen diensten zelf verlenen of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Five Star Verrassingsreizen B.V.
In dat geval zal de daadwerkelijke schade vergoed worden met een maximum van éénmaal de reissom.

16.2.         De hiervoor in lid 1 bedoelde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger.
Indien echter op een in de Reisovereenkomst inbegrepen dienst een verdrag van toepassing is, kan Five Star Verrassingsreizen B.V. zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag aan een dienstverlener als zodanig toekent.

16.3.                      Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die ons kan worden toegerekend, verplicht ons mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. Deze vergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.

17.                Verjaring, toepasselijk recht, geschilbeslechting

17.1.     Alle vorderingsrechten van de Reiziger verjaren één maand na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum).

17.2.         Op de gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17.3.         Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter.

18.            Keurmerken / Garantieregeling

18.1. Five Star Verrassingsreizen B.V. voldoet aan de wettelijk verplichte vereisten opgesteld door de ANVR. Omdat wij kwaliteit belangrijk vinden kunt u op de pagina Keurmerken (ANVR, Calamiteitenfonds) terugvinden bij welke keurmerken Five Star Verrassingsreizen B.V. is aangesloten en het lidmaatschap controleren.

19.                Diversen

19.1.         Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen met u alsdan in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

19.2.         Deze Algemene Voorwaarden kunnen in meerdere talen zijn opgesteld. De Nederlandse tekst is steeds beslissend en altijd leidend bij de uitleg van de hierin opgenomen bepalingen.

19.3.         Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Tijdens het boekingsproces zal altijd de meest recente versie van deze algemene voorwaarden ter beschikking worden gesteld om te downloaden.

19.4.  Voorwaarden verrassingsreis

          – Met een waardebon kunt u niet reizen (zowel heen als terug) op een officiële feestdag.
          – Tijdens het reserveren dient u 3 verschillende vertrekdata op te geven.
          – Tussen het moment van boeken en moment van reizen dienen minimaal 21 dagen te zitten.
          – Aanbod is op basis van beschikbaarheid, uw aanbod kan binnen 30 dagen worden afgewezen i.v.m. geen beschikbaarheid.
          – Op het moment van reserveren kunt u gegarandeerd 3 maanden in toekomst reserveren.

19.5.  Voorwaarden losse vliegtickets

– U ontvangt direct na de reservering de reserveringsbevestiging, uw reservering is pas definitief na het ontvangen van uw vliegtickets, deze ontvangt u binnen 5 werkdagen.
– Op het moment van reserveren kunt u minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden in de toekomst reserveren.
– U boekt direct via de airline, wanneer u een terugbetaling aanvraagt bij de airline dient u hier uw eigen betalingsgegevens te vermelden, wij kunnen u in geen geval helpen bij het aanvragen van restitutie.
– Het is niet mogelijk om meerdere waardebonnen toe te passen op dezelfde reservering, voor elke waardebon dient u een aparte reservering te maken.

19.6.         Groepen van 10 personen of meer hebben 24 uur bedenktijd, dit betekend dat zei vanaf het moment van boeken de boeking binnen 24 uur kosteloos kunnen annuleren, dit is niet mogelijk voor boekingen met 9 personen of minder.
Reserveringen t/m 9 personen gaan rechtstreeks door naar onze partner waardoor kosteloos annuleren helaas niet mogelijk is.

19.7. Waardebonnen kunnen niet worden verlengd.

Indien u een waardebon heeft gekocht bent u zelf verantwoordelijk voor tijdig gebruik, Five Star Verrassingsreizen B.V. vergoed geen kosten welke u betaald heeft voor de aanschaf van de waardebon als gevolg van het laten verlopen van de waardebon.
Wanneer uw waardebon verloopt, vervalt het recht van gebruik van het gewonnen arrangement en de aanspraak op de waarde hiervan.
Wij zijn niet aansprakelijk indien u uw waardebon niet gebruikt / laat verlopen.

19.8. Reisadviezen vanuit de overheid zijn niet rechtsgeldig om kosteloos een vliegticket te annuleren / wijzigen / te vergoeden.
Enkel bij pakketreizen word in overleg met u uw reis omgeboekt of vergoed bij een oranje / rood reisadvies.
Bij een groen of geel reisadvies gaat uw reis door, annuleren is enkel mogelijk tegen betaling van de annuleringskosten.

Translate »